کارکنان
سید جلال حق شناس
  • مسئول دفتر

شماره تماس:  66164701 

آدرس ایمیل:  haghshenas110@gmail.com

جعفر سالمی نیا
  • نامه رسان

شماره تماس:  66164719

آدرس ایمیل: j.salemi@sharif.edu   

عارفه امیرعبداللهی
  • کارشناس آموزش

  • امین اموال

شماره تماس:  66164705 

آدرس ایمیل:  
arefe273@yahoo.com

زینب عشقی
  • کارشناس پژوهش

شماره تماس:  66164702 

آدرس ایمیل:  
zeinab.eshghi@staff.sharif.edu