جاذبه و دافعه علی


 

اين کتاب مجموعه اي است از چهار سخنراني که در روزهاي 18 تا 21 ماه مبارک رمضان سال قمري 1388 در حسينيه ي ارشاد ايراد شده است. اين کتاب مشتمل است بر يک مقدمه و دو بخش. در مقدمه کلياتي درباره ي جذب و دفع به طور عموم و جاذبه و دافعه ي انسانها به طور خصوصي بحث شده است. در بخش اول، جاذبه علي عليه السلام که همواره دلهايي را به سوي خود کشيده و مي کشد -، و فلسفه ي آن و فايده و اثر آن موضوع بحث قرار گرفته است. در بخش دوم، دافعه ي نيرومند آن حضرت که چگونه عناصري را به سختي طرد مي کرد و دور مي انداخت، توضيح و تشريح شده است؛ ثابت شده که علي عليه السلام دو نيرويي بوده است و هر کس که بخواهد در مکتب او پرورش يابد، بايد دونيرويي باشد.

سؤالهای زیر از جمله پرسش هایی است که این کتاب در صدد پاسخگویی به آنهاست:

  • ویژگی های یک شخصیت معتدل بر برخوردهای فردی و اجتماعی چیست؟

  • روابط فردی و اجتماعی خود را چگونه تنظیم کنیم؟

  • اسلام تا چه حدی دستور جذب افراد و گروه ها را داده و چه حدی برای دفع آنها معین نموده است؟

  • نحوه ی صحیح جذب افراد و گروه ها و همچنین نحوه ی صحیح دفع آنها چگونه است؟

  • رمز جاذبه ی وجود نازنین علی علیه السلام در چیست؟

  • معنی حقیقی محبت، اکسیر محبت، مکتب محبت و عشق.

  • بهترین وسیله تهذیب نفس چیست؟

  • اصول عقاید خوارج و ممیزات آنها چیست؟

  • تفقه در دین و رمز جاودانگی اسلام