دروس اختیاری
دروس اختیاری زیر در مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی ارائه می‌شوند. بر اساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه، دانشجویان دانشکده‌های مختلف می‌توانند با موافقت معاون آموزشی دانشکده خود، این دروس را به عنوان دروس اختیاری خارج دانشکده‌ای اخذ نمایند.
  1. مقدمه‌ای بر روانشناسی
  2. مقدمه‌ای بر جامعه شناسی
  3. مهارتهای زندگی دانشجویی
  4. توسعه فردی
  5. سواد حقوقی