برنامه امتحانات پایانی نیم سال اول 1403-1402

سبد اندیشه اسلامی 2

سبد انقلاب اسلامی

سبد آشنایی با منابع اسلامی

اندیشه اسلامی1

سبد دروس اختیاری

سبد اخلاق اسلامی

سبد تاریخ و تمدن اسلامی

دانش خانواده و جمعیت