افراد

اعضای هیأت علمی

محمد اسدی‌گرمارودی

استاد
دکترای فلسفه و كلام اسلامی
 

علی‌رضا موحدنژاد

استادیار
دکترای فقه و حقوق اسلامی
 

امید آهنچی

استادیار
دکترای پزشكی
دکترای فلسفه و کلام اسلامی

نوشین چترچی

استادیار
دکترای فقه و حقوق اسلامی
 

مونس سیاح

استادیار
مهندسی صنایع دکترای علوم اسلامی

یحیی صباغچی

استادیار
مهندسی الکترونیک دکترای فلسفه دین

کارشناسان آموزش

سید جلال حق شناس

مسؤل دفتر

عارفه امیرعبداللهی

کارشناس آموزش