افراد

اعضای هیأت علمی

محمد اسدی‌گرمارودی

استاد
دکترای فلسفه و كلام اسلامی

علی‌رضا موحدنژاد

مربی
دکترای فقه و حقوق اسلامی

امید آهنچی

استادیار
دکترای پزشكی
دکترای فلسفه و كلام اسلامی

نوشین چترچی

استادیار
دکترای فقه و حقوق اسلامی

مونس سیاح

استادیار
مهندسی صنایع
دکترای علوم اسلامی

یحیی صباغچی

استادیار
مهندسی الکترونیک
دکترای فلسفه دین

کارشناسان آموزش