محل تشکیل کلاسهای مجازی

محل تشکیل کلاسهای مجازی نیمسال نخست 1401-1400 در مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی در اینجا منتشر و تدریجا بروز خواهد شد.  

‌ ‌

رديف نام و نام‌ خانوادگي محل تشکیل کلاس
1 امید آهنچی https://vc.sharif.edu/ch/ahanchi
2 مهدیه پاکروان https://vc.sharif.edu/ch/pakravan.vela
3 سید روح الله پرهیزکاری https://vc.sharif.edu/ch/parhizkari
4 نوشین چترچی https://vc.sharif.edu/ch/chatrchi
5 بشیر سلیمی https://vc.sharif.edu/ch/salimibashir
6 مونس سياح https://vc.sharif.edu/ch/moones14
7 یحیی صباغچی https://vc.sharif.edu/ch/sabbaghchi
8 مهدی صفار دستگردی https://vc.sharif.edu/ch/mdastgerdi
9 سید فخرالدین طباطبایی http://vc.sharif.edu/ch/tabatabaei
10 محمد طهماسبی https://vc.sharif.edu/ch/mtahmasebi
11 شبیر فيروزيان http://vc.sharif.edu/ch/firuzian62
12 حسن فيضی https://vc.sharif.edu/ch/vela1281
13 میترا کلانتری https://vc.sharif.edu/ch/kalantari
14 سید مهدی مدنی https://vc.sharif.edu/ch/karevanrafto
15 علی رضا موحدنژاد https://vc.sharif.edu/ch/movahhed111
16 امیرحسین میرزا ابوالحسنی https://vc.sharif.edu/ch/mirzaabolhasani
17 طیبه میرمحمدحسینی https://vc.sharif.edu/ch/tayebeh.hoseini
18 محمدمهدی نایبی http://vc.sharif.edu/ch/nayebi
19 اصغر نوروزی https://vc.sharif.edu/ch/asg.noruzi
20 مصطفی نوروزی http://vc.sharif.edu/ch/mostafanorouzi