محل مجازی تشکیل کلاسها

محل تشکیل کلاسهای مجازی نیمسال دوم 1400-1399 در مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی در اینجا منتشر و تدریجا بروز خواهد شد.  

‌ ‌

رديف نام و نام‌ خانوادگي محل تشکیل کلاس
1  امید   آهنچی https://vc.sharif.edu/ch/ahanchi
2 مهدیه پاکروان https://vc.sharif.edu/ch/pakravan.vela
3 سید روح الله پرهیزکاری https://vc.sharif.edu/ch/parhizkari
4 نوشین چترچی https://vc.sharif.edu/ch/chatrchi
5 مونس  سياح https://vc.sharif.edu/ch/moones14
6 هادی صالحی زاده https://vc.sharif.edu/ch/salehizadeh-hadi
7 یحیی صباغچی https://vc.sharif.edu/ch/sabbaghchi
8 مهدی صفار دستگردی https://vc.sharif.edu/ch/mdastgerdi
9 سید فخرالدین طباطبایی http://vc.sharif.edu/ch/tabatabaei
10 محمد  طهماسبی https://vc.sharif.edu/ch/mtahmasebi
11 شبیر فيروزيان http://vc.sharif.edu/ch/firuzian62
12  حسن  فيضی https://vc.sharif.edu/ch/vela1281
13 میترا  کلانتری https://vc.sharif.edu/ch/kalantari
14 سید مهدی  مدنی https://vc.sharif.edu/ch/karevanrafto
15 علی رضا موحدنژاد https://vc.sharif.edu/ch/movahhed111
16 امیرحسین  میرزا ابوالحسنی https://vc.sharif.edu/ch/mirzaabolhasani
17 محمدمهدی نایبی http://vc.sharif.edu/ch/nayebi
18 اصغر نوروزی https://vc.sharif.edu/ch/asg.noruzi
19 مصطفی نوروزی http://vc.sharif.edu/ch/mostafanorouzi