ارائۀ درس اختیاری «مقدمه‌ای بر روانشناسی»

مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی در نیمسال پیش رو (1399-1) همانند نیمسال گذشته درسی اختیاری با عنوان مقدمه‌ای بر روان شناسی ارائه می‌کند.

 

روان‌شناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعه روان (ذهن)، فرایندهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد. به عبارتی دیگر روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد که منظور از رفتار کلیه حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و منظور از فرایندهای روانی مباحثی همانند احساس، ادراک، تفکر، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزش، حافظه و.. است.

 

این درس در دو گروه و توسط آقای دکتر اصغر نوروزی و خانم دکتر میترا کلانتری ارائه خواهد شد.

 

سرفصلها