دروس الزامی

ردیف گرایش نام درس واحد ساعت
۱ مبانی نظری اسلام اندیشه اسلامی ۱ (مبدا و معاد) ۲ ۳۲
اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت) ۲ ۳۲
انسان در اسلام ۲ ۳۲
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ۲ ۳۲
۲ اخلاق اسلامی فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) ۲ ۳۲
اخلاق خانواده ۲ ۳۲
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۲ ۳۲
عرفان زندگی (اخلاق کاربردی) ۲ ۳۲
عرفان عملی اسلامی ۲ ۳۲
۳ انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران ۲ ۳۲
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ ۳۲
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ۲ ۳۲
۴ تاریخ و تمدن اسلامی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲ ۳۲
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ ۳۲
تاریخ امامت ۲ ۳۲
۵ آشنایی با منابع اسلامی تفسیر موضوعی قرآن ۲ ۳۲
تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲ ۳۲
6 دانش و خانواده و جمعیت ۲ ۳۲