دروس ارائه شده

لیست دروس جدید

لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/11/8 صفحه1
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
37123 1 2 اخلاق اسلامی ۱    40 23 نوشین چترچی 1398/03/21   13:30 گروه خانمها، دقت شود با دروس : آیین زندگی؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛مشترک است. شنبه 8:0 تا 10:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37123 2 2 اخلاق اسلامی ۱    40 40 علیرضا موحدنژاد 1398/03/21   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس : آیین زندگی؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛مشترک است. شنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 3
37123 3 2 اخلاق اسلامی ۱    40 34 نوشین چترچی 1398/03/21   13:30 گروه خانمها، دقت شود با دروس : آیین زندگی؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛مشترک است. دوشنبه 8:0 تا 10:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37123 4 2 اخلاق اسلامی ۱    40 40 علیرضا موحدنژاد 1398/03/21   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس : آیین زندگی؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛مشترک است. شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 3
37123 6 2 اخلاق اسلامی ۱    40 40 علیرضا موحدنژاد 1398/03/21   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس : آیین زندگی؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛مشترک است. دوشنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 3
37127 1 2 آیین زندگی    40 40 نوشین چترچی 1398/03/21   13:30 گروه خانمها، دقت شود با دروس ؛ اخلاق اسلامی یک؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛ مشترک است. يکشنبه 8:0 تا 10:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37127 2 2 آیین زندگی    42 42 یحیی صباغچی فیروز آباد 1398/03/21   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس ؛ اخلاق اسلامی یک؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛ مشترک است. سه شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 17
37127 3 2 آیین زندگی    40 40 زیبا جهازی بغداد آبادی 1398/03/21   13:30 گروه خانمها، دقت شود با دروس ؛ اخلاق اسلامی یک؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛ مشترک است. دوشنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37127 4 2 آیین زندگی    40 40 علیرضا موحدنژاد 1398/03/21   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس ؛ اخلاق اسلامی یک؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛ مشترک است. شنبه 17:0 تا 19:0    ساختمان ابن سینا: الف 3
37127 6 2 آیین زندگی    40 40 علیرضا موحدنژاد 1398/03/21   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس ؛ اخلاق اسلامی یک؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛ مشترک است. دوشنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 3
37127 8 2 آیین زندگی    40 40 علیرضا موحدنژاد 1398/03/21   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس ؛ اخلاق اسلامی یک؛ فلسفه اخلاق ؛عرفان عملی در اسلام ؛ مشترک است. سه شنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 1
37445 1 2 اندیشه اسلامی ۱    41 41 نوشین چترچی 1398/04/02   13:30 گروه خانمها ؛ اخذ این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است . شنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 12
37445 2 2 اندیشه اسلامی ۱    41 41 یحیی صباغچی فیروز آباد 1398/04/02   13:30 گروه آقایان ؛ اخذ این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است . دوشنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 15
37445 3 2 اندیشه اسلامی ۱    41 41 نوشین چترچی 1398/04/02   13:30 گروه خانمها ؛ اخذ این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است . يکشنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 12
37445 4 2 اندیشه اسلامی ۱    40 40 علی عظیمی 1398/04/02   13:30 گروه آقایان ؛ اخذ این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است. سه شنبه 8:0 تا 10:0    ساختمان ابن سینا: الف 23
37445 5 2 اندیشه اسلامی ۱    40 40 امید آهنچی مرکز 1398/04/02   13:30 گروه خانمها ؛ اخذ این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است. دوشنبه 8:0 تا 10:0    ساختمان ابن سینا: الف 22
37445 6 2 اندیشه اسلامی ۱    40 40 امیرحسین میرزا ابوالحسنی 1398/04/02   13:30 گروه آقایان ؛ اخذ این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است. يکشنبه 8:0 تا 10:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37445 8 2 اندیشه اسلامی ۱    41 41 امیرحسین میرزا ابوالحسنی 1398/04/02   13:30 گروه آقایان ؛ اخذ این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است. يکشنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 15
37445 10 2 اندیشه اسلامی ۱    40 40 امیرحسین میرزا ابوالحسنی 1398/04/02   13:30 گروه آقایان ؛ اخذ این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است. چهار شنبه 8:0 تا 10:0    ساختمان ابن سینا: الف 7
37445 12 2 اندیشه اسلامی ۱    40 40 امیرحسین میرزا ابوالحسنی 1398/04/02   13:30 گروه آقایان ؛ اخذ این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است. چهار شنبه 10:0 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 7
37446 2 2 اندیشه اسلامی ۲ پيشنياز: 37445يا 37443 40 40 امید آهنچی مرکز 1398/03/28   13:30 گروه آقایان ؛دقت شود با دروس :انسان در اسلام و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ؛ مشترک است. دوشنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 22
37446 4 2 اندیشه اسلامی ۲ پيشنياز: 37445يا 37443 45 45 یحیی صباغچی فیروز آباد 1398/03/28   13:30 گروه آقایان؛دقت شود با دروس :انسان در اسلام و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ؛ مشترک است. سه شنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 15
37446 6 2 اندیشه اسلامی ۲ پيشنياز: 37445يا 37443 40 19 علی عظیمی 1398/03/28   13:30 گروه آقایان ؛دقت شود با دروس :انسان در اسلام و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ؛ مشترک است. سه شنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 23
37446 8 2 اندیشه اسلامی ۲ پيشنياز: 37445يا 37443 42 42 حسن فیضی 1398/03/28   13:30 گروه آقایان؛دقت شود با دروس :انسان در اسلام و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ؛ مشترک است. دوشنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 8
37446 10 2 اندیشه اسلامی ۲ پيشنياز: 37445يا 37443 40 30 حسن فیضی 1398/03/28   13:30 گروه آقایان ؛دقت شود با دروس :انسان در اسلام و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ؛ مشترک است. دوشنبه 17:0 تا 19:0    ساختمان ابن سینا: الف 8
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/11/8 صفحه2
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
37447 1 2 انسان در اسلام    40 29 نوشین چترچی 1398/03/28   13:30 گروه خانمها، دقت شود با دروس : اندیشه اسلامی (2) و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ، واحد مشترک دارد. دوشنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 12
37447 2 2 انسان در اسلام    42 42 یحیی صباغچی فیروز آباد 1398/03/28   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس : اندیشه اسلامی (2) و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ، واحد مشترک دارد. چهار شنبه 10:0 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37447 3 2 انسان در اسلام    41 41 امید آهنچی مرکز 1398/03/28   13:30 گروه خانمها، دقت شود با دروس : اندیشه اسلامی (2) و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ، واحد مشترک دارد. سه شنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 22
37448 1 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام    40 40 مونس سیاح 1398/03/28   13:30 گروه خانمها ؛ دقت شود با دروس : اندیشه اسلامی (2) و انسان در اسلام مشترک است . سه شنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37489 1 2 تفسیر موضوعی قرآن    40 40 مونس سیاح 1398/04/01   13:30 گروه خانمها، دقت شود با درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه واحد مشترک دارد. چهار شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37489 2 2 تفسیر موضوعی قرآن    40 40 شبیر فیروزیان 1398/04/01   13:30 گروه آقایان، دقت شود با درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه واحد مشترک دارد . شنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 15
37489 3 2 تفسیر موضوعی قرآن    40 40 سیدابو محمد مرتضوی 1398/04/01   13:30 گروه خانمها، دقت شود با درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه واحد مشترک دارد . چهار شنبه 10:0 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 1
37489 4 2 تفسیر موضوعی قرآن    41 41 شبیر فیروزیان 1398/04/01   13:30 گروه آقایان، دقت شود با درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه واحد مشترک دارد. شنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37489 6 2 تفسیر موضوعی قرآن    40 40 شبیر فیروزیان 1398/04/01   13:30 گروه آقایان، دقت شود با درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه واحد مشترک دارد . يکشنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 23
37489 8 2 تفسیر موضوعی قرآن    41 41 شبیر فیروزیان 1398/04/01   13:30 گروه آقایان، دقت شود با درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه واحد مشترک دارد. يکشنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37489 10 2 تفسیر موضوعی قرآن    40 40 بشیر سلیمی 1398/04/01   13:30 گروه آقایان، دقت شود با درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه واحد مشترک دارد. سه شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 11
37490 1 2 تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه    40 40 مونس سیاح 1398/04/01   13:30 گروه خانمها، دقت شود با درس تفسیر موضوعی قرآن واحد مشترک دارد. سه شنبه 8:0 تا 10:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37490 2 2 تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه    40 40 شبیر فیروزیان 1398/04/01   13:30 گروه آقایان، دقت شود با درس تفسیر موضوعی قرآن واحد مشترک دارد. شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37490 4 2 تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه    40 40 شبیر فیروزیان 1398/04/01   13:30 گروه آقایان، دقت شود با درس تفسیر موضوعی قرآن واحد مشترک دارد. يکشنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37490 6 2 تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه    40 40 بشیر سلیمی 1398/04/01   13:30 گروه آقایان، دقت شود با درس تفسیر موضوعی قرآن واحد مشترک دارد. سه شنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 11
37514 1 0 دانش خانواده و جمعیت    60 60 میترا کلانتری 1398/03/29   13:30 گروه خانمها ؛ساعت مشاوره: سه شنبه ها 15 الی17. این درس جایگزین درس دانش خانواده و جمعیت2واحدی (37515)است.نمره این درس بصورت “قبول “یا “مردود”در کارنامه درج میشود.منابع درسی جهت امتحان از طریق ایمیل متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.         
37514 2 0 دانش خانواده و جمعیت    96 96 یحیی صباغچی فیروز آباد 1398/03/29   13:30 گروه آقایان ؛ ساعت مشاوره: چهارشنبه ها 13 الی 15 مخصوص فارغ التحصیلان ،نمره این درس بصورت “قبول “یا “مردود”در کارنامه درج میشود.منابع درس از طریق ایمیل متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.         
37514 4 0 دانش خانواده و جمعیت    63 63 امید آهنچی مرکز 1398/03/29   13:30 گروه آقایان ؛ساعت مشاوره: چهارشنبه ها 10 الی 12 مخصوص فارغ التحصیلان ،نمره این درس بصورت “قبول “یا “مردود”در کارنامه درج میشود.منابع درس از طریق ایمیل متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.         
37515 1 2 دانش خانواده و جمعیت    30 29 میترا کلانتری 1398/03/29   13:30 گروه خانمها ؛درصورت اخذ این درس نیازی به اخذ درس دانش خانواده وجمعیت صفر واحدی(37514) نیست. ارزشیابی این درس بصورت نمره در کارنامه بوده و درمعدل دانشجو موثر میباشد. سه شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37515 2 2 دانش خانواده و جمعیت    40 40 علیرضا موحدنژاد 1398/03/29   13:30 گروه آقایان؛ در صورت اخذ این درس نیازی به اخذ درس دانش خانواده وجمعیت صفر واحدی(37514) نیست. ارزشیابی این درس بصورت نمره در کارنامه بوده و درمعدل دانشجو موثر میباشد. سه شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 7
37618 2 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران    40 40 روح الله پرهیزکاری 1398/04/03   13:30 گروه آقایان ؛ دقت شود با دروس : تاریخ امامت و تاریخ تحلیلی اسلام، واحد مشترک دارد . چهار شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 8
37620 1 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام    40 40 مونس سیاح 1398/04/03   13:30 گروه خانمها ، دقت شود با دروس : تاریخ امامت و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ؛ مشترک است . چهار شنبه 10:0 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37620 2 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام    41 41 ابوالفضل عابدینی لیواری 1398/04/03   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس : تاریخ امامت و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ؛ مشترک است . چهار شنبه 10:0 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 3
37620 3 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام    40 40 ابوالفضل عابدینی لیواری 1398/04/03   13:30 گروه خانمها ، دقت شود با دروس : تاریخ امامت و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ؛ مشترک است. يکشنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 11
37620 4 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام    41 41 روح الله پرهیزکاری 1398/04/03   13:30 گروه آقایان ، دقت شود با دروس : تاریخ امامت و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ؛ مشترک است. چهار شنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 8
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/11/8 صفحه3
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
37620 6 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام    42 42 سعید طاووسی 1398/04/03   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس : تاریخ امامت و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ؛ مشترک است . چهار شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 7
37620 8 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام    40 40 سعید طاووسی 1398/04/03   13:30 گروه آقایان ، دقت شود با دروس : تاریخ امامت و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ؛ مشترک است . چهار شنبه 10:0 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 16
37622 1 2 تاریخ امامت    40 40 مونس سیاح 1398/04/03   13:30 گروه خانمها ، دقت شود با دروس : تاریخ تحلیلی صدراسلام و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، مشترک است . سه شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37622 2 2 تاریخ امامت    40 40 ابوالفضل عابدینی لیواری 1398/04/03   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس : تاریخ تحلیلی صدراسلام و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، مشترک است. يکشنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 8
37622 4 2 تاریخ امامت    40 40 ابوالفضل عابدینی لیواری 1398/04/03   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس : تاریخ تحلیلی صدراسلام و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، مشترک است . چهار شنبه 8:0 تا 10:0    ساختمان ابن سینا: الف 3
37622 6 2 تاریخ امامت    40 40 روح الله پرهیزکاری 1398/04/03   13:30 گروه آقایان، دقت شود با دروس : تاریخ تحلیلی صدراسلام و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، مشترک است . چهار شنبه 10:0 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 8
37626 1 2 انقلاب اسلامی ایران    40 40 ندا نبوی طباطبایی 1398/04/04   13:30 گروه خانمها ؛دقت شود با دروس : آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس،اندیشه سیاسی امام ، آشنایی با قانون اساسی، واحد مشترک دارد . چهار شنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37626 2 2 انقلاب اسلامی ایران    40 40 فرزاد جهان بین 1398/04/04   13:30 گروه آقایان ؛ دقت شود با دروس :آشنایی با قانون اساسی، آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس،اندیشه سیاسی امام ؛واحد مشترک دارد. دوشنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37626 3 2 انقلاب اسلامی ایران    41 41 ندا نبوی طباطبایی 1398/04/04   13:30 گروه خانمها ؛ دقت شود با دروس : آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس،اندیشه سیاسی امام ، آشنایی با قانون اساسی، واحد مشترک دارد. چهار شنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37626 4 2 انقلاب اسلامی ایران    42 42 مهدی صفار دستگردی 1398/04/04   13:30 گروه آقایان ؛ دقت شود با دروس : آشنایی با قانون اساسی، آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس،اندیشه سیاسی امام ؛واحد مشترک دارد . يکشنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 16
37626 6 2 انقلاب اسلامی ایران    40 40 مهدی صفار دستگردی 1398/04/04   13:30 گروه آقایان؛ دقت شود با دروس : آشنایی با قانون اساسی، آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس،اندیشه سیاسی امام ؛واحد مشترک دارد. يکشنبه 17:0 تا 19:0    ساختمان ابن سینا: الف 16
37626 8 2 انقلاب اسلامی ایران    41 41 محمد طهماسبی 1398/04/04   13:30 گروه آقایان ؛ دقت شود با دروس: آشنایی با قانون اساسی، آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس،اندیشه سیاسی امام ؛واحد مشترک دارد. شنبه 15:0 تا 17:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37626 10 2 انقلاب اسلامی ایران    42 42 مهدی صفار دستگردی 1398/04/04   13:30 گروه آقایان ؛دقت شود با دروس : آشنایی با قانون اساسی، آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس،اندیشه سیاسی امام ؛واحد مشترک دارد . يکشنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 12
37626 12 2 انقلاب اسلامی ایران    40 40 سیدمهدی مدنی 1398/04/04   13:30 گروه آقایان؛ دقت شود با دروس : آشنایی با قانون اساسی، آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس،اندیشه سیاسی امام ؛واحد مشترک دارد . سه شنبه 8:0 تا 10:0    ساختمان ابن سینا: الف 15
37635 1 2 مقدمه ای بر روانشناسی    25 24 میترا کلانتری 1398/03/27   13:30 گروه خانمها – این درس به عنوان درس اختیاری است و جایگزین دروس عمومی مرکز معارف اسلامی نمی باشد . دوشنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 3
37635 2 2 مقدمه ای بر روانشناسی    35 35 فریبرز باقری 1398/03/27   13:30 گروه آقایان- این درس به عنوان درس اختیاری است و جایگزین دروس عمومی مرکز معارف اسلامی نمی باشد. يکشنبه 13:0 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 17
37636 4 2 مقدمه ای بر جامعه شناسی    30 30 محسن صبوریان 1398/03/25   13:30 گروه آقایان – این درس به عنوان درس اختیاری است و جایگزین دروس عمومی مرکز معارف اسلامی نمی باشد. يکشنبه 10:30 تا 12:30    ساختمان ابن سینا: الف 1